Main Other news

   Welecome To Thaimarket web.com

คุณทราบหรือไม่ ? 

คุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

กลุ่มที่1 ห้างหุ้มส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย ณ วันปิดบัญชีในรอบปี ที่ผ่านมา  มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท  และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

ผู้ทำบัญชี  ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทางการบัญชี  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ  กระทรวงศึกษาธิการ  เทียบว่าไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา  หรือปวส. ทางการบัญชี

กลุ่มที่2 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  และบริษัทจำกัด  ที่มีทุนจดทะเบียนสินทรัพย์รวม หรือรายได้ รวมรายการใด รายการหนึ่งเกินกว่าที่กำหนดในกลุ่มที่ 1 และธุรกิจทีมีความสำคัญ คือ บริษัทมหาชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศ  กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร  เงินทุนหลักทรัพย์  เคดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต  ประกันวินาศภัย และผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมาย

ผู้ทำบัญชี  ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางบัญชี  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษา  หรือทบวงมหาวิทยาลัย หรือ ก.พ. เทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริทางการบัญชี

  *ในกรณีที่ทุนจดทะเบียน  สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวมของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามกลุ่มที่ 1 เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้ผู้ทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ มีคุณสมบัติของ การเป็นผู้ทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต่อไป  ให้ผู้นั้นสามารถเป็นผู้ทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จำทำบัญชีดังกล่าวต่อไปได้  เป็นเวลาสองปีแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง

  • แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีตามแบบ ส.บช. 5 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้พร้อมด้วยหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ ส.บช. 5 ต่ออธิบดีภายในทุกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หรือนับแต่วันเริ่มทำบัญชีแล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้ทำบัญชีที่ระบุไว ้ตามมาตรา 42 วรรคสอง ที่ได้ยื่นแบบ ส.บช. 5-ก ไว้แล้ว

      *  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยยื่นแบบ ส.บช. 5 ต่ออธิบดีภายในหกสิบวัน  นับแต่มีการเลี่ยนแปลง

  • เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน ทุกรอบสามปี จากสถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษา  หรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกำหนด

      * เงื่อนไขตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันท ี่ประกาศ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้

  • ผู้ทำบัญชีที่รับทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีปีละเกินกว่าหนึ่ง ร้อยรายต้องจัด ให้มีผู้ช่วยผู้ทำบัญชีซึ่งมีคุณวุฒิเช่นเดียวกับผู้ทำบัญชีอย่าง น้อยหนึ่งคนในทุก ๆ หนึ่งร้อยรายที่เกินหนึ่งร้อยรายแรก  เศษของหนึ่งร้อยรายถ้าเกินกว่าห้าสิบให้นับเป็นหนึ่งร้อย

       *  การนับจำนวนของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามวรรคหนึ่งมิให้รวม ถึงผู้มีหน้า ที่จัดทำบัญชีที่มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว  หรือที่ยังไม่ได้เริ่มทำการค้าขายหรือประกอบการงาน

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2543

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่028012281

 

 

Interest  product or service at this website ,  contract us :  

111/109-110 วิเศษสุขนครคอนโดวิว ชั้น 6  ถ. กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ ฯ 10170

โทร 8012280 - 1 Fax. 8012282

111-109-110 viseksuk condo 6Fd.  kanjanavisek Rd. bangca  Bangkok 10170

Tel. 8012280 Fax. 8012282

    E-mail : buscon2001@hotmail.com